Kang-gē-hûi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

工藝肥 (Kang-gē-hûi) (工藝硘) ()按照 (àn-chiàu)用度 (ēng-tō͘) (lâi)分類 (hun-lūi) (ê)這種 (chit-chéng) (hûi)主要 (Chú-iàu)用來 (ēng-lâi)裝飾 (chng-sek) (pâi)好看 (hó-khòaⁿ)的,食用 (si̍t-ēng)價值 (kè-ta̍t) ()日用肥 (ji̍t-ēng-hûi) (hoah) (koân)