Kho-ha̍k-tek hong-hoat

From Lohankhapedia
(Redirected from Kho-ha̍k hong-hoat)
Jump to navigation Jump to search

科學的 (Kho-ha̍k-tek)方法 (hong-hoat) (英語 (Eng-gí): scientific method) () (tùi)調查 (tiâu-cha)現象 (hiān-siōng)採取 (chhái-chhú) (sin)智識 (tì-sek)或者 (he̍k-chiá)收集 (siu-chi̍p) (kap)整合 (chéng-ha̍p)原來 (goân-lâi)存在 (chûn-chāi) (ê)智識的 (chi̍t) (thò)技術 (ki-su̍t)體系 (thé-hē)

近代 (Kīn-tāi)科學 (kho-ha̍k)對科學研究 (gián-kiù)過程 (kòe-têng) (ū) (khoán)理想 (lí-sióng),是包括 (pau-koat)系統得 (hē-thóng-tek)冠查 (koan-chhâ)測量 (chhek-liōng)實驗 (si̍t-giām); (chìn) (pō͘) (koh)有對學說 (ha̍k-soat) (hypotheses) 的公式化 (kong-sek-hòa)試驗 (chhì-giām)修改 (siu-kái)總是 (Chóng-sī)實際 (si̍t-chè)的科學研究工課 (khang-khòe)更加 (keng-ka)複雜的 (ho̍k-cha̍p--ê)