Kiōng-sán-chú-gī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


共產主義的標誌, "年郭仔" 參 "摃槌仔"。

共產主義 (Kiōng-sán-chú-gī) (Communism/共产主义) ()這種 (chit-chióng)建立 (kiàn-lı̍p) ()Marx社會主義 (siā-hōe-chú-gī)基礎 (ki-chhó͘) (siōng) (ê)社會 (siā-hōe)政治 (chèng-tī)學說 (ha̍k-soat)或者 (he̍k-chiá) (kóng)運動 (ūn-tōng)。是Marx-Lenin主義 (chú-gī)追求 (tui-kiû)最終 (chòe-chiong)信念 (sìn-liām)