La Tchadienne

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(La)Tchadienne ()Tchad (ê)國歌 (kok-koa)。拉Tchadienne這个 (chit-ê) ()法語 (Hoat-gú)意思 (ì-sù)是 'Tchad的 (koa)'。這條 (Chit-tiâu)歌是Louis Gidrol (kap) (i) (chhōa)學生 (ha̍k-seng)寫的 (siá--ê); (khek)是Paul Villard做的 (chò--ê) (Tùi)1960 ()Tchad獨立 (to̍k-li̍p) (kàu) (taⁿ) (chò)國歌。

法語的歌詞 (koa-sû)[edit]

Peuple Tchadien, debout et à l'ouvrage!
(Tu)as conquis拉terre et ton droit;
Ta liberté naîtra de ton courage。
Lève les yeux, l'avenir est à (Toi)
O mon Pays, que Dieu (te)prenne en garde,
Que tes voisins admirent tes enfants。
Joyeux, pacifique, avance en chantant,
Fidèle à tes anciens qui低regardent。
Peuple Tchadien, debout et à l'ouvrage!
株as conquis拉terre et ton droit;
Ta liberté naîtra de ton courage。
Lève les yeux, l'avenir est à追。

翻譯 (Hoan-e̍k)[edit]

Tchad的人民 (jîn-bîn) (tio̍h)徛起來 (khiā--khí-lâi),做起工 (khí-kang)!
(Lín)已經 (í-keng)拍拚 (phah-piàⁿ)直就 (ti̍t-tio̍h)您的 (lín-ê)土地 (thó͘-tē),您的權利 (kôan-lī);
恁的 (Lín-ê)自由 (chū-iû) (ōe)對您的勇氣 (ióng-khì) (lâi)出世 (chhut-sì)
(Gia̍h)您的目睭 (ba̍k-chiu)未來 (bī-lâi)是您的。
(Góa)國家 (kok-ka) (ah)!, (gōan)上帝 (Siōng-tè) () ()保庇 (pó-pì)
願你的厝邊 (chhù-piⁿ)欣羨 (him-siān)你的政囝兒 (chèng-kiáⁿ-jî)
快樂 (Khòai-lo̍k)平安 (pêng-an)唱歌 (chhiùⁿ-koa)向前行 (ǹg-chiân-kiâⁿ)
對你的祖先 (chó͘-sian) (ài)盡忠 (chīn-tiong) (in) (teh)共你 (khòaⁿ)