Séng-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


省會 (Séng-hōe) (koh)號做 (hō-chò)省成 (séng-siâⁿ)省都 (séng-to͘)省府 (séng-hú)省級 (séng-kip)行政中心 (hêng-chèng-tiong-sim)等等 (téng-téng) ()一个 (chi̍t-ê) (séng) (ê)首府 (siú-hú)可能 (khó-lêng) (chí):