Sūi-se Tek-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

瑞西 (Sūi-se)德語 (Tek-gí) (SchweizerdeutschSchwyzerdütschSchwiizerdütschSchwyzertütsch) () ()瑞西 (ê)德語地帶 (tē-tài)通行 (thong-hêng)Alemannisch方言 (hong-giân)。瑞西德語主要 (chú-iàu)口語 (kháu-gí)罕得 (hán-tit) (ū) (lâng)書寫 (su-siá)社會 (Siā-hōe)逐个 (ta̍k-ê)階層 (kai-chân)地區 (tē-khu)平常時 (pêng-siông-sî) (lóng) (teh) (iōng)干焦 (kan-na)讀寫 (tha̍k-siá)時陣 (sî-chūn) (chiah) (kái)標準 (phiau-chún)德語 ()會使 (ē-sái) (kóng)使用 (sú-iōng)瑞西德語 ()表示 (piáu-sī)1 (ê)低路 (kē-lō͘)抑是 (a̍h-sī)高尚 (ko-sióng)

瑞西德語 (hām)德國畫 (Tek-kok-ōe) () (thong)

瑞西地圖: 黃色的地區講瑞西德語。