Sam-thong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

三通 (Sam-thong) (三通) 台灣 (Tâi-oân)海峽 (Hái-kiap)兩岸 (lióng-hōaⁿ)直接 (ti̍t-chiap) "通郵 (thong-iû)", "通商 (thong-siong)" (kap) "通航 (thong-hâng)" (ê)總清 (chóng-chheng)