Se-pan-gâ Li̍p-hiàn Kek-bēng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ferdinand 7世宣佈承認1812年憲法。

西班牙 (Se-pan-gâ)立憲 (Li̍p-hiàn)革命 (Kek-bēng) ()1820 () ()西班牙發生 (hoat-seng) (ê) (chi̍t) (pái)革命運動 (ūn-tōng) (Che)反對 (hoán-tùi)西班牙Borbón王朝 (ông-tiâu)絕對 (choa̍t-tùi)分主制 (hun-chú-chè)自由主義 (chū-iû-chú-gī)運動。這 (só͘)建立 (kiàn-li̍p)自由 (chū-iû)體制 (thé-chè)佇1823年結束 (kiat-sok) ()號做 (hō-chò) "西班牙的內戰 (lōe-chiàn)" (kap) "自由的3 (tang)"。