Si Lông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Si) (Lông) (施琅,1621年  – 1696年 ),表字 (piáu-jī)尊侯 (Chun-hâu) (尊侯),泉州 (Choân-chiu)晉江 (Chìn-kang) (lâng) ()東寧國 (Tang-lêng-kok) (kap)滿清 (Boán-chheng) (ê) (chi̍t) (ê)將軍 (chiong-kun)

(I)原來 (goân-lâi)是東寧國 (Tēⁿ)成功 (Sêng-kong)的將軍,以後 (í-āu)叛變 (poān-piàn)投降 (tâu-hâng)滿清。 1682 (),伊 (toà)滿清的 (phiaⁿ) (phah)台灣 (Tâi-oân) (bia̍t)東寧國

今仔日 (Kin-á-ji̍t) (chin) (chè)的台灣人 (tuì)印象 (ìn-siōng) (pháiⁿ)認為 (jīn-uî)伊佮 (Ngô͘)三桂 (Sam-kuì)上款 (siāng-khoán)賣主求榮 (māi-chú-kiû-êng) (賣主求榮) 的人。