Sin Sè-kài

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
青色部分是新世界

(Sin)世界 (Sè-kài) (英語 (Eng-gí): New World) (ia̍h)大陸 (Tāi-lio̍k) ()歐洲人 (Au-chiu-lâng) (tuì) (Toā)航海 (Hâng-hái)時代 (Sî-tāi) (sin)發見 (hoat-kiàn)土地 (thó͘-tē) (ê)稱後 (chheng-hō͘)包含 (pau-hâm) (Pak)美洲 (Bí-chiu) (Lâm)美洲 (kap)大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu)

佮新世界對反 (tuì-péng)觀念 (koan-liām) ()世界 (ia̍h) ()大陸