Soaⁿ-niā

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
歐洲 主要的幾的山陵

山陵 (Soaⁿ-niā) (山岭), () (thang) (kóng)分水 (pun-chúi) (分水), ()芬客 (hun-kheh)近倚 (kīn-oá)流或 (liû-he̍k) (ê)地理 (tē-lí)自然 (chū-jiân)界線 (kài-soàⁿ)。山陵除了 (tû-liáu)地理上 (tē-lí-siōng)的界線,也定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)政治上 (chèng-tī-siōng)分界線 (hun-kài-soàⁿ)