Tâi-oân-kun

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
臺灣軍司令部。

臺灣軍 (Tâi-oân-kun)(臺灣軍) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)部隊 (pō͘-tūi) ()臺灣軍司令官 (Su-lēng-koaⁿ)(臺灣軍司令官) 帶領 (tài-niá)

1919 (),臺灣軍正式 (chèng-sek)成軍 (sêng-kun) (i)前身 (chiân-sin)臺灣 (Tâi-oân)守備隊 (Siú-pī-tūi)(臺灣守備隊)。

相關 (Siong-koan)[edit]