Tang Tâi-oân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東台灣

(Tang)台灣 (Tâi-oân) (東台灣),較早 (khah-chá)號做 (hō-chò)後山 (Āu-soaⁿ) (後山), ()台灣中央 (Tiong-iong)山龍 (Soaⁿ-lêng)東爿 (tang-pêng) (ê)地區 (tē-khu)一般 (it-poaⁿ)包含 (pau-hâm)花蓮縣 (Hoa-lian-koān) (kap)臺東縣 (Tâi-tang-koān)2 (ê)乙級 (it-kip)行政區 (hêng-chèng-khu) (Pún)地區面向 (bīn-hiòng)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ),是 (choân)臺灣 (Tâi-oân)海岸線 (hái-gān-soàⁿ)上長 (siōng-tn̂g)所在 (só͘-chāi)