UNESCO

From Lohankhapedia
(Redirected from Unesco)
Jump to navigation Jump to search
Flag of UNESCO.svg

聯合國 (Liân-ha̍p-kok)教約 (Kaù-iok)科學 (Kho-ha̍k) (kap)文化 (Bûn-hoà)組織 (Cho͘-chit) (mā ē-sài kóngLiân-ka̍p-kok Kaù-Kho-Bûn Cho͘-chit) ()聯合國 (lāi) (ê)1 (ê)組織一般 (It-poaⁿ)簡寫 (kán-siá) (choè)Unesco ( (àn)英語 (Eng-gí)miâⁿUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization來的 (lâi-ê))。


外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]