0 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

0 () ()普遍 (phó͘-phiàn)早樣 (chái-iōng) (chò)公元 (Kong-goân)系統 (hē-thóng) (ê)Gregorius曆法 (le̍k-hoat) (kap)Julius曆法內面 (lāi-bīn) () ()存在的 (chûn-chāi--ê) (in) (lóng) (tùi)主後 (chú-āu)1年 (sǹg) (khí) ()進前 (chìn-chêng) (hit) (tang)公定 (kong-tēng) ()主前 (Chú-chiân)1年。

使用 (Sú-iōng)0年的系統 (ū)比論 (pí-lūn)天文學 (thian-bûn-ha̍k)既然 (kì-liân) (siat)0年做Julius曆法的主前1年,主要 (chú-iàu)理由 (lí-iû)關係 (koan-hē) (tio̍h)數學 (sò͘-ha̍k)計算 (kè-sǹg)另外 (Lēng-gōa) (ia̍h)ISO 8601:2004標準 (phiau-chún),設0年是Gregorius曆法的主前1年。其他 (Kî-tha) (koh) (chhiūⁿ)印度較 (Ìn-tō͘-kàu)佛教 (Hu̍t-kàu)的曆法 (téng) (khoán)

相關 (Siong-koan)[edit]