A-la-pek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
其他 (Kî-tha)意思 (ì-sù) (chhiáⁿ) (khòaⁿ)阿拉伯 (A-la-pek) (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)).
衛星相片。

阿拉伯半島 (poàn-tó) (亞喇伯半島), (ia̍h) (tio̍h) ()阿拉伯地區 (tē-khu),是亞洲 (A-chiu)西部 (sai-pō͘)倚近 (óa-kīn)非洲 (Hui-chiu)東北 (tang-pak) (pêng) (ê) (chi̍t) (pō͘)土地 (thó͘-tē)西爿 (sai-pêng)紅海 (Âng-hái)東爿 (tang-pêng)波斯 (Pho-su) (Oan)