ALA-LC lô-má-hòa

From Lohankhapedia
(Redirected from ALA-LC)
Jump to navigation Jump to search

ALA-LC ()英語 (Eng-gí)American Library Association - Library of Congress (ê)簡略 (kán-lio̍k),是 (chi̍t) (thò)羅馬化 (Lô-má-hòa)標準 (phiau-chún)專門 (choan-bûn) (ēng) (lâi) ()其他 (kî-tha)書寫 (su-siá)系統 (hē-thóng)表現 (piáu-hiān) (chò)羅馬字 (Lô-má-jī)形式 (hêng-sek)