Abbas Khalifah-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Abbasid Khalifah-kok)
Jump to navigation Jump to search
850年左右的控制範圍。

Abbas Khalifah (kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): الخلافة العباسية‎‎ al-Khilāfah al-‘Abbāsīyah) () ()3 (ê)Islam Khalifah國統治 (thóng-tī)時期 (sî-kî)是750 () (kàu)1258年,王朝 (ông-tiâu) (sio̍k)Muhammad (ê)細漢 (sè-hàn)阿叔 (a-chek)Abbas ibn Abd al-Muttalib世系 (sè-hē)

Abbas的khalifah大份 (tōa-hūn)時間 (sî-kan) ()京城 (kiaⁿ-siâⁿ)Baghdad統治帝國 (tè-kok)。 1258年Baghdad (hō͘)蒙古 (Bông-kó͘)帝國Hulagu (Hān)公略 (kong-lio̍k)了後 (liáu-āu)Abbas ()統治者 (thóng-tī-chiá)佇1261年 (chiong)據點 (kù-tiám) (sóa) (kòe)Mamluk Sultan國的京城Cairo繼續 (kè-sio̍k) (in)宗教 (chong-kàu)事務 (sū-bū)權力 (khoân-le̍k)主張 (chú-tiuⁿ)一直 (it-ti̍t)Osman帝國佇1517年征服 (cheng-ho̍k)埃及 (Ai-ki̍p)過後 (kòe-āu) (chiah)結束 (kiat-sok)