Allele

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Allele ("A-lí-oh"/"A-lé-luh") ()一个 (chi̍t-ê)遺傳子 (ûi-thoân-chú) (ia̍h)遺傳造 (ûi-thoân-chō) (genetic locus) (ê)丹毒 (tan-to̍k) (chē) (khoán)替換 (thè-ōaⁿ)形式 (hêng-sek)與的 (Û-ê)allele (ē)造成 (chō-sêng)觀察上 (koan-chhat-siōng)無仝 (bô-kâng)表現型 (piáu-hiàn-hêng)性質 (sèng-chit)

語源 (Gí-goân)[edit]

英語 (Eng-gí)allele (/əˈliːl/) 是 (tùi)William Bateson (thê) (chhut)allelomorph (意思 (ì-sù): " (pa̍t) (hêng)") 的簡略 (kán-lio̍k) (Hit) ()原底 (goân-té) (teh) (kóng)一个遺傳子的 (ta̍k)變形 (piàn-hêng)表現型 (piáu-hiān-hêng)

(Chioh)華文 (Hôa-bûn)日文 (Ji̍t-bûn)號名 (hō-miâ)方式 (hong-sek) (pún)概念 (khài-liām) (ū) "對偶 (tùi-ngó͘)基因 (ki-in)", "頂位 (téng-ūi)基因", "對五子 (tùi-ngó͘-chú)", "對立 (tùi-li̍p)遺傳子", "對立怹主 (in-chú)" (téng)翻譯 (hoan-e̍k)