Bâ-io̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

麻藥 (Bâ-io̍h) (khah)原底 (goân-té) (ê)意思 (ì-sù) ()醫學 (i-ha̍k)當中 (tang-tiong) (ē) (ín) (lâng)愛睏 (ài-khùn)精神藥 (cheng-sîn-io̍h)

用語 (Iōng-gí)[edit]

有的 (Ū-ê)所在 (só͘-chāi), "麻藥" (chit) () (tiāⁿ) (kah)鴉片這 (a-phiàn-chit) (opiate) (ia̍h)鴉片藥 (a-phiàn-io̍h) (opioid) 牽連 (khan-liân) (kap) "毒品 (to̍k-phín)" 意思 (beh) (kâng)