Bí-kok-sek kha-kiû

From Lohankhapedia
(Redirected from Bí-kok kha-kiû)
Jump to navigation Jump to search

美國式 (Bí-kok-sek)跤球 (kha-kiû) () (chi̍t) (khoán) (siang) (tūi) (kok) (phài)11 (lâng) ()四方形 (sì-hong-hêng)球庭 (kiû-tiâⁿ) (téng)對抗 (tùi-khòng) (ê)球類 (kiû-lūi)運動 (ūn-tōng)項目 (hāng-bo̍k)攻擊 (Kong-kek) (hong) (ài)控制 (khòng-chè) (lia̍p)橄欖 (kaⁿ-ná)款的跤球 (phō) (leh) (cháu)或者 (he̍k-chiá) (thoân) (hō͘)隊友 (tūi-iú); ()防守 (hông-siú)方是愛阻擋 (chó͘-tòng)攻擊方 (tùi) (kiû)的控制。佇4 down (kio̍k) (lāi)光劇 (kong-ke̍k) (hong)愛予球 (kòe)上無 (siōng-bô)10 yard,若失敗 (sit-pāi) (tiō)交換 (kau-ōaⁿ)攻守 (kong-siú); 若成功 (sêng-kong) (tit) (tio̍h) (sin)的4 down。得點 (Tit-tiám)方式 (hong-sek)主要 (chú-iàu) (tong)球予人 (sàng) (kàu)對方 (tùi-hong)end zonetouchdown; (ia̍h)是that過對方的goalpost (hit) () (chò)field goal (Tong)比賽 (pí-sài)結束 (kiat-sok)得點 (siāng) (koân)彼隊 (to̍h) (iâⁿ)隊。

相關 (Siong-koan)[edit]