Kha-kiû (kiû)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Chē) (khoán) () (chò)跤球 (kha-kiû) (ê)運動 (ūn-tōng) (oa̍h)tāng (ēng) (kiû)一般 (it-poaⁿ) () ()空氣的 (khong-khì--ê) () (in)規則 (kui-chek)內短 (lāi-té)大份 (tōa-hūn) (tit) (tiám) (ia̍h)分數 (hun-sò͘)機會 (ki-hōe) (lóng) () (sàng) (ji̍p)其中 (kî-tiong) (chi̍t) (pêng)指定 (chí-tēng)範圍 (hoān-ûi) (Siang) (tūi)運動員 (ūn-tōng-oân) (to̍h) (ài)織合 (chhì-ha̍p)當中 (tang-tiong)控制 (khòng-chè)球的徙重 (sóa-tāng)