Su-pò͘-chuh

From Lohankhapedia
(Redirected from Su-pó͘-chuh)
Jump to navigation Jump to search
Su-pò͘-chuh

Su-pò͘-chuh ( (ji̍t)スポーツ; ()sports; (eng)sport), (tiāⁿ) (kóng)體育 (thé-io̍k) ()運動 (ūn-tōng) ()競爭性 (kēng-cheng-sèng) (ê)身體 (sin-thé)活動 (oa̍h-tāng) (ia̍h)遊戲 (iû-hì).[1] 一般 (It-poaⁿ)講的 (kóng--ê) (ū)一定 (it-tēng)規則 (kui-chek) ()chhiá (hun)輸贏 (su-iâⁿ) (ia̍h) (sǹg)成績 (sêng-chek)運動活動。毋但 (M̄-nā)運動,有時 (ū-sî) (chi̍t) (kóa) () (sáⁿ)振動 (tín-tāng)財力 (châi-le̍k)比論 (pí-lūn)行其 (kiâⁿ-kî); 或者 (he̍k-chiá)主要 (chú-iàu)倚靠 (óa-khò)其孩 (kî-hâi)動力 (tōng-le̍k)動物力 (tōng-bu̍t-la̍t) (teh)易的 (ī--ê),比論自動車 (chū-tōng-chhia)競走 (kēng-cháu)馬仔 (bé-á)競走 (téng) (khoán) ()算是su-pò͘-chuh事業 (sū-gia̍p)

用語 (Iōng-gí)[edit]

英語 (Eng-gí)sport (chit) (), gí-goân是 (Kó͘)法語 (Hoat-gí)desport意思 (ì-sù)是 "閒工 (êng-kang)"; ()1300 ()左右 (chó-iū)英語的一款股息 (kó͘-sek)意思, (thang)表示 (piáu-sī) " (kok) (hō͘) (lâng)感覺 (kám-kak)心適 (sim-sek)娛樂 (gû-lo̍k)代誌 (tāi-chì)".[2]

英語的其他 (kî-tha)意思 (koh)包括 (pau-koat)拔繳 (poa̍h-kiáu) (kap) (pān)拔繳的活動; 拍獵 (phah-la̍h); 遊戲 (chē) (chióng)娛樂, (hâm)需要 (su-iàu)身體運動的種類 (chióng-lūi).[3]

佇1883年出版 (chhut-pán)John Macgowan (pian)下門話 (Ē-mn̂g-ōe)辭典 (sû-tián)sport有 "𨑨迌 (thit-thô)" 等濟種翻譯 (hoan-e̍k).[4]

定義 (Tēng-gī)[edit]

Su-pò͘-chuh有濟濟 (chē-chē)意思。 () (chiàu)SportAccord (一个 (chi̍t-ê) (ūi)所有 (só͘-ū)大型 (tōa-hêng)su-pò͘-chuh聯盟 (liân-bêng) (só͘) (siat)組合 (cho͘-ha̍p)組織 (cho͘-chit)) 提供 (thê-kiong) (tùi)sport的一款定義, su-pò͘-chuh應當 (èng-tong) (ài)後壁 (āu-piah) (chia)性質 (sèng-chit):[1]

 • 競爭 (kēng-cheng)成分 (sêng-hun);
 • 對各種活物 (oa̍h-mi̍h)傷害性 (siong-hāi-sèng);
 • 無倚靠單獨 (tan-to̍k)公級者 (kong-kip-chiá)提供設備 (siat-pī) (除了 (tû-liáu)活動本身 (pún-sin)所有者 (só͘-iú-chiá)獨占的 (to̍k-chiàm--ê)比論arena football);
 • 無倚靠認何 (jīn-hô)專門 (choan-bûn)設計 (siat-kè)的 "唱斯 (chhiàng-suh)" 成分佇活動內面 (lāi-bīn)

SportAccord嘛接受 (chiap-siū)su-pò͘-chuh會當 (ē-tàng)是主要 (khò)體力的 (thé-le̍k--ê) ( (chhiūⁿ)la-gú-bih),主要靠心力 (sim-le̍k) ( (chhiū)行棋 (kiâⁿ-kî)),大份 (tōa-hūn)動力的 (tōng-le̍k--ê) (像Formula 1),主要靠協調 (hia̍p-tiâu) (co-ordination) 能力的 (lêng-le̍k--ê) (像撞球 (tōng-kiû)),也需要東物 (tong-bu̍t)支持的 (chi-chhî--ê) (像馬術 (bé-su̍t)).[1]

總是 (Chóng-sī)心力方面 (hong-bīn)的活動 (iáu) (chin) (siū)公認 (kong-jīn)接受 (chò)su-pò͘-chuh一份子 (hūn-chú)特別 (te̍k-pia̍t)是一寡權力 (khoân-le̍k)機關 (ki-koan)法律 (hoat-lu̍t) (siōng) () (in) (tòng)做su-pò͘-chuh.[5]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

原始 (Goân-sí) (kiam)古代 (kó͘-tāi)時期 (sî-kî)的su-pò͘-chuh定關涉 (koan-sia̍p) (tio̍h)宗教 (chong-kàu)儀式 (gî-sek)。比論Maya人Aztec人球類 (kiû-lūi)活動是佇廟寺 (biō-sī) (lāi)神聖 (sîn-sèng)所在 (só͘-chāi)舉行 (kí-hêng),閣配合 (phòe-ha̍p)犧牲 (hi-seng)活人 (oa̍h-lâng)禮式 (lé-sek)。閣有像Jicarilla Apache (ēng)接力 (chiap-le̍k)比賽 (pí-sài) (lâi)慶祝 (khèng-chiok)春天 (chhun-thiⁿ)閣來 (koh-lâi)土地 (thó͘-tē)生產力 (seng-sán-le̍k)。也有 ()希臘 (Hi-lia̍p)陸上 (lio̍k-siōng)運動呵咾 (o-ló)神明 (sîn-bêng).[6]

埃及 (Ai-ki̍p)Tutankhamen望代 (bōng-tē),有發見 (hoat-kiàn)拍獵,射箭 (siā-chìⁿ),佮相關 (siong-koan)畫圖 (ōe-tô͘)當中 (tang-tiong)表現 (piáu-hiān)國王 (kok-ông)戰車 (chiàn-chhia)拍獵的活動。佇Mesopotamia嘛有一款 () (ūi)經濟 (keng-chè)需要,是為娛樂也政治 (chèng-tī)表妲 (piáu-tat)實行 (si̍t-hêng)的國王濟戰車射箭拍獵的 (tô͘),比論大約 (tāi-iok)CC 9–7世紀 (sè-kí)Ashurnasirpal記述 (kì-su̍t)內面 (to̍h)有.[7]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

書誌 (Su-chì)[edit]

 • David Levinson; Karen Christensen, pian. (1999). Encyclopedia of World Sport. Oxford University Press. ISBN 0-19-513195-9. 
  • Guttmann, Allen (1999). Modernization. 
  • Renson, Roland (1999). Archery. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

 1. 1.0 1.1 1.2 "Definition of sport". SportAccord. goân-loē-iông tī 28 October 2011 hőng khó͘-pih. 
 2. Harper, Douglas. "sport (n.)". Online Etymological Dictionary. 20 April 2008 khòaⁿ--ê. 
 3. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: G&C Merriam Company. 1967. p. 2206. 
 4. John Macgowan (1883). "sport". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
 5. "Judicial review of 'sport' or 'game' decision begins". BBC News. 2015-09-22. 
 6. Guttmann 1999
 7. Renson 1999