Castilla Ông-léng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
16世紀早期的領土。

Castilla王嶺 (Ông-léng) (Corona de Castilla) ()Iberia半島 (Poàn-tó)頂面 (téng-bīn) (ê)中世紀 (tiong-sè-kí)國家 (kok-ka), 1230 () ()經過 (keng-kòe)任領 (ông-léng)聯合 (liân-ha̍p)產生 (sán-seng)