Chhèng-sat

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

銃殺 (Chhèng-sat) (銃殺) () (iōng) (chhèng)刣始 (thâi-sí)犯人 (hoān-lâng) (ê) (chi̍t) (chióng)死刑 (sí-hêng)執行 (chip-hêng)方式 (hong-sek)。銃殺執行方式 () (chiâⁿ) (chē) (ū)死刑制度 (chè-tō͘)國家 (kok-ka) (kap)地區 (tē-khu)屬於 (sio̍k-î)發定 (hoat-tēng)死刑的唯一 (ûi-it)執行方法 (hong-hoat)抑是 (ia̍h-sī)作為 (chok-ûi)發定死刑執行的其中 (kî-tiong)一款 (chi̍t-khoán)方式。