Choa̍t-tùi téng-kip

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

絕對 (Choa̍t-tùi)等級 (téng-kip) (絕對等級; absolute magnitude; M) () ()天體 (thian-thé) (khǹg) ()特定 (te̍k-tēng) (ê)距離 (kī-lī) () (só͘)呈現 (têng-hiān) (chhut)是等級