Chok-phín

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

作品 (Chok-phín) (作品) ()具有 (kū-iú)獨創性 (to̍k-chhòng-sèng)並且 (pēng-chhiáⁿ)會使 (ē-sái)透過 (thàu-kòe) (bó͘) (chióng)形式 (hêng-sek)複製 (hok-chè) (ê)智力 (tì-le̍k)成果 (sêng-kó) (I)著作權 (tù-chok-khoân)保護 (pó-hō͘)對象 (tùi-siōng)。作品的創作者 (chhòng-chok-chiá)就是 (chiū-sī)作者 (chok-chiá)