Der er et yndigt land

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Der er et yndigt land
閩南語: 有一个好所在
Der er et yndigt land.png

 丹麥 的國歌
歌詞 Adam Oehlenschläger, 1819年
音樂 Hans Ernst Krøyer, 1835年
開始 1835年

Im-ga̍k chhì-thiaⁿ
tóng-àn:United States Navy Band - Der er et yndigt land.ogg

Der er et yndigt land ()丹麥 (Tan-be̍h)民間 (bîn-kan)使用 (sú-iōng) (ê)國歌 (kok-koa) (Che) ()詩人 (si-jîn)Adam Oehlenschläger ()1819 ()為著 (ūi-tio̍h) (beh)參加 (chham-ka)國歌比賽 (pí-sài) (só͘)創作 (chhòng-chok)歌曲 (koa-khek)作品 (Chok-phín)原底 (goân-té) (ū)12 (toāⁿ)但是 (tān-sī)落尾 (lo̍h-bóe)出版 (chhut-pán)不斷 (put-toàn)刪減 (san-kiám),佇最後 (chòe-āu)干焦 (kan-na) (chhun) ()1,第2,第3 (kap)第5段。 1835年,由Hans Ernst Krøyer作曲 (chok-khek)