E-khò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
倭寇

倭寇 (E-khò͘) (倭寇) () (tùi)13世紀 (sè-kí) (kàu)16世紀之間 (chi-kan) ()東亞 (Tang-a)活動 (oa̍h-tōng) (ê)海賊 (hái-chha̍t)稱呼 (chheng-ho͘) (In) ()家己 (ka-kī)日本 (Ji̍t-pún) (lâng),對按呢 (án-ni) (hō͘)政府 (chèng-hú) (choè)倭寇。