Gregor Mendel

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Gregor Mendel。

Gregor Johann Mendel (1822 ()7 (goe̍h)20[1]1884年1月6 ()) ()奧地利 (Ò-tē-lī)帝國 (Tè-kok) (ê)神父 (sîn-hū) (kap)科學家 (kho-ha̍k-ka) (I)研究 (gián-kiù)荷蘭豆 (hôe-liân-tāu) (Pisum sativum) 的雜種 (cha̍p-chéng)整理 (chéng-lí) (chhut)國獎 (kok-chióng)性質 (sèng-chit) (trait) 的遺傳 (ûi-thôan)規律 (kui-lu̍t)建立 (kiàn-li̍p) (liáu)後來 (āu-lâi) (lâng)發展 (hoat-tián)現代 (hiān-tāi)遺傳學 (ûi-thôan-ha̍k)基礎 (ki-chhó͘)

Mendel ()奧地利帝國的Heinzendorf (現時 (hiān-sî) (sio̍k)Česko) 出世,1851年 (kàu)1853年Wien大學 (Tāi-ha̍k)學習 (ha̍k-si̍p)雖然 (Sui-jiân)Mendel (tùi)荷蘭豆的研究是佇1856年到1863年 (chi) (kan); 總是 (chóng-sī) (hit) (chūn) (ia̍h) () (chin)流行 (liû-hêng),是到20世紀 (sè-kí)初期 (chho͘-kî) (khah)其他 (kî-thaⁿ)科學家重新 (têng-sin)發展佮議論 (gī-lūn) ()產生 (sán-seng)出現代的遺傳學 (ûi-thoân-ha̍k)

早年 (Chá-liân)[edit]

Mendel是佇1822年7月20 (ùi)Moravia出世,出身 (chhut-sin)農民 (lông-bîn)家庭 (ka-têng)。 Mendel興趣 (hèng-chhù)農學 (lông-ha̍k)博物學 (phok-bu̍t-ha̍k),伊後尾 (āu-bóe) (khì)Olomouc大學讀冊 (tha̍k-chheh)[2]

參考 (Chham-khó)註釋 (chù-sek)[edit]

  1. 7月20出世 (chhut-sì); 7月22 siū sé-lé.
  2. Raphael Falk (2009). Genetic Analysis: A History of Genetic Thinking. Cambridge University Press. ISBN 9780521884181. 

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]