Sán-gia̍p

From Lohankhapedia
(Redirected from Hâng-gia̍p)
Jump to navigation Jump to search
世界 的產業分佈。

產業 (Sán-gia̍p) (產業) ()農業 (lông-gia̍p)工業 (kang-gia̍p) (kap)商業 (siong-gia̍p)等等 (téng-téng)經濟 (keng-chè)事業 (sū-gia̍p) (ê)總清 (chóng-chheng); ()號做 (hō-chòe)實業 (si̍t-gia̍p) (實業)。