It-tóng-chè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

一黨制 (It-tóng-chè) (一黨制), (koh) (kiò)單黨制 (tan-tóng-chè) (單黨制), (he̍k)一黨 (it-tóng)專政 (choan-chèng) (一黨專政), ()單一 (tan-it)政黨 (chèng-tóng)壟斷 (lióng-tn̄g)政治 (chèng-tī) (kap)軍事 (kun-sū)權力 (koân-le̍k) (pēng)透過 (thàu-kòe)憲法 (hiàn-hoat)軍人 (kun-jîn)警察 (kéng-chhat)特務 (te̍k-bū)等等 (téng-téng)各種 (kok-chióng)制度 (chè-tō͘)內外 (lāi-goā) (ê)手段 (chhiú-toāⁿ)長期 (tn̂g-kî) ()其他 (kî-thaⁿ)勢力 (sè-le̍k)排除 (pâi-tû) (chāi)政治權力外口 (goā-kháu)國家 (kok-ka)這款 (Chit-khoán)國家一般 (it-poaⁿ)Fasci主義 (chú-gī)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)抑是 (ia̍h-sī)社會主義 (siā-hōe-chú-gī)的國家,歷史上 (le̍k-sú-siōng)第一 (tē-it) (ê)一黨制國家是1878 () (chì)1980年的西 (Se) (Hui)國家Liberia的True Whig Party。