Kìm-su Bo̍k-lo̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

禁書 (Kìm-su)目錄 (Bo̍k-lo̍k) (Latin語: Index librorum prohibitorum) ()羅馬 (Lô-má)教皇廳 (Kàu-hông-thiaⁿ)認為 (jīn-ûi) (tùi)天主教 (Thian-chú-kàu)信徒 (sìn-tô͘) (ê)信仰 (sìn-gióng) (kap)道德 (tō-tek) (ū)危害 (gûi-hāi)禁書的目錄。 (Chia)目錄 ()1966 () (hō͘)教皇 (Kàu-hông)Paulus 6 ()廢除 (hùi-tû)