Lô-má Kàu-hông-thiaⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

羅馬 (Lô-má)教皇廳 (Kàu-hông-thiaⁿ) (羅馬教皇廳,Latin語: Curia Romana) ()聖座 (sèng-chō) (ê)行政 (hêng-chèng)機構 (ki-kò͘)

相關 (Siong-koan)[edit]