Sèng-chō

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

聖座 (Sèng-chō) (聖座,Latin語: Sancta Sedes) ()羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)教皇 (kàu-hông) (ê)職權 (chit-khoân) ()天主教會 (Thian-chú-kàu-hoē) (choè) (ko)主教座 (chú-kàu-chō)

(Koh) (khoàⁿ)[edit]