Kàu-hông-léng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

教皇領 (Kàu-hông-léng) (教皇領,Latin語: Civitas Ecclesiae) (ia̍h) (kiò)教皇國 (Kàu-hông-kok) (教皇國), () (chi̍t) (ê)無佇咧 (bô-tī-leh) (ê)國家 (kok-ka)頭人 (thâu-lâng)羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)教皇 (kàu-hông)754 ()建立 (kiàn-li̍p)1870年 (hō͘)以大利 (Í-tāi-lī)王國 (Ông-kok)滅亡 (bia̍t-bông)

相關 (Siong-koan)[edit]