Kàu-hông-léng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
教皇領
Stato della Chiesa
Status Ecclesiasticus
756年–1870年
(空為: 1798年–1799年, 1809年–1814年, 1849年)
教皇領 旗仔
旗仔
教皇領
文章
國歌: Marcia trionfale (1857–1870)
Papal States 1789.svg
首都 羅馬
湯用語言 拉丁語以大利語Occitan語
政府 君主制
歷史  
• 建立
756 年
• 崩壞
1870 年

教皇領 (Kàu-hông-léng) (教皇領,Latin語: Civitas Ecclesiae) (ia̍h) (kiò)教皇國 (Kàu-hông-kok) (教皇國), () (chi̍t) (ê)無佇咧 (bô-tī-leh) (ê)國家 (kok-ka)頭人 (thâu-lâng)羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)教皇 (kàu-hông)754 ()建立 (kiàn-li̍p)1870年 (hō͘)以大利 (Í-tāi-lī)王國 (Ông-kok)滅亡 (bia̍t-bông)

相關 (Siong-koan)[edit]