Kun-chú-chè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

君王制度 (Kun-ông-chè-tō͘) ()1 (khoán)政府 (chèng-hú)組成 (cho͘-sêng) (ê)方式 (hong-sek) (Chit)款政府內底 (lāi-té)上權 (siōng-koân)頭人 (thâu-lâng),是1的血統 (hiat-thóng)登代 (teng-tài) (sè-si̍p) (lâi)坐位 (chē-ūi) (ông)載任 (chāi-jīm)的王四常 (sù-siông) (ē)統治 (thóng-tī) (kah) (in)過身 (koè-sin)或者是 (he̍k-chiá-sī)辭職 (sî-chit) (王辭職 ()講做 (kóng-chò)退位 (thè-ūi))。雖罔 (Sui-bóng)大多數 (toā-to-sò͘)的王 ()繼承 (kè-sêng)來的 (lâi--ê)毋過 (m̄-koh) (ū)一寡仔 (chi̍t-koá-á)選舉 (soán-kí)出來的 (chhut-lâi-ê) (Ēng)選舉決定 (koat-tēng)王位 (ông-ūi)ni̍h,上出名 (siōng-chhut-miâ)就是 (tō-sī)天主教會 (Thian-chú-kàu-hoē)教宗 (kàu-chong)

定定 (Tiāⁿ-tiāⁿ)聽著 (thiaⁿ-tio̍h) (tùi)王的稱呼 (chheng-ho͘)國王 (kok-ông)女王 (lú-ông)皇帝 (hông-tè)女皇 (lú-hông)CzarKaiserShah (kap)Emir等等 (téng-téng)