Khí-chhoé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

齒髓 (Khí-chhóe) (齒髓; dental pulp) ()喙齒 (chhùi-khí) (siāng)中心 (tiong-sim) (ê)組織 (cho͘-chit)包括 (pau-koah) (ū)血管 (hoeh-kńg)神經纖維 (sîn-keng-chhiam-ûi)odntoblast (kap)其他 (kî-thaⁿ)細胞 (sè-pau) (chham)connective tissue。齒髓所在 (só͘-chāi)空間 (khong-kan)叫做 (kìo-chò)齒髓腔 (khí-chhóe-khiuⁿ)

齒髓的特色 (te̍k-sek)[edit]

  • 齒髓四平 (sì-pêng) (hō͘)硬組織 (ngē-cho͘-chit)包圍 (pau-ûi)所以 (só͘-í)受傷 (siū-siong)發炎 (hoat-iām)時陣 (sî-chūn)無法度 (bô-hoat-tō͘)膨大 (phòng-tōa)。齒髓 (tùi)壓力 (ap-le̍k)改變 (kái-piàn) (chiok)敏感 (bín-kám)
  • 齒髓欠缺 (khiàm-khoat)冊封分支 (chhek-hong-hun-ki)血液循環 (hoeh-sio̍h-sûn-khoân),受傷修補 (siu-pó͘)能力 (lêng-le̍k)因此 (in-chhú)較低 (khah-kē)
  • 齒髓可講是 (khó-kóng-sī) (chiâⁿ)簡單 (kán-tan)的connective組織, (koh)伊的 (i-ê)州圍 (chiu-ûi)倚搭 (oá-tah)齒本質 (khí-pún-chit)是1 (têng)精密 (cheng-bi̍t)的細胞,叫做odontoblast正常 (Chèng-siông)情形 (chêng-hêng)之下 (chi-hā), odontoblast (ē)產生 (sán-seng)計生性 (kè-seng-sèng)齒本質 (secondary dentin),粒積 (lia̍p-chek) ()齒髓腔是屏 (sī-pêng)壁面 (piah-bīn)愈濟 (jú-chē),齒髓的血液循環 (tio̍h) ()bái,按呢 (án-ne)感染 (kám-jiám)或者 (he̍k-chiá)外相 (gōa-siong)抵抗力 (té-khòng-la̍t)愈無好 (jú-bô-hó)
  • 齒髓的神經 (sîn-keng)分佈 (hun-pò͘)閣簡單閣複雜 (ho̍k-cha̍p)。簡單是講 (sī-kóng) (i)干焦 (kan-taⁿ)游離 (iû-lî)的神經纖維 (chhiam-ûi)抹端 (boat-toan) (free nerve endings); 服眨 (ho̍k-chha̍p)是管 (sī-kóng)伸入 (chhun-ji̍p)齒本質小卷 (sió-kńg)的odontoblast processes屬敏感,會得 (ē-tit)團島 (thoân-tó)相龍 (sio-lêng)化學 (hòa-ha̍k)刺激 (chhì-khek) (hō͘)神經纖維抹端,紲落來 (sòa--lo̍h-lâi)傳入 (thôan-ji̍p)中樞神經 (tiong-su-sîn-keng)疼痛接受區 (thiàⁿ-thàng-chiap-siū-khu)