Khí-pún-chit

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

齒本質 (Khí-pún-chit) (齒本質; dentin) (koh)叫做 (kiò-chò)象牙質 (chhiūⁿ-gê-chit) (象牙質) ()喙齒 (chhùi-khí) (ê)主要 (chú-iàu)部分 (pō͘-hūn)伊的 (i-ê)內面爿 (lāi-bīn-pêng)起粞腔 (khí-chhòe-khiuⁿ) ()起棺 (khí-koan)伊的外面爿 (gōa-bīn-pêng)齒釉質 (khí-iū-chit),佇起頭 (khí-thâu)伊的外面爿是齒骨質 (khí-kut-chit)。齒本質的概化 (kài-hòa)程度 (têng-tō͘) (kap)硬度 (ngē-tō͘) ()齒釉質較低 (khah-kē)色緻 (sek-tī) (khah) (n̂g) ()透明 (thàu-bêng), inorganic成分 (sêng-hun)大約 (tāi-iok)70%,主要是hydroxyapatite。齒本質密佈 (bi̍t-pò͘)平行 (pêng-hêng)排列 (pâi-lia̍t)齒本質小卷 (sió-kńg) (dentinal tubule), (ùi)中心 (tiong-sim)齒髓腔 (khí-chhóe-khiuⁿ)向外 (hiòng-gōa)輻射 (hok-siā)。齒本質小卷內面 (lāi-bīn) (ū)對齒髓腔 (lâi)odontoblast的process, odontoblast有感覺 (kám-kak)神經 (sîn-keng)細胞 (sè-pau)的process分佈 (hun-pò͘)所以 (só͘-í)齒本質有神經感覺, (tùi)外來 (gōa-lâi)燒冷 (sio-léng)化學 (hòa-ha̍k)或者 (he̍k-chiá)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)刺激 (chhì-khek)會有 (ē-ū)反應 (hoán-èng)