Sió-āu-chan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Éng-kiú-khí, tùi chiàⁿ-pêng piⁿ-á khoàⁿ
Chiàⁿ-pêng ē-kha ê éng-kiú-khí, tùi koân-téng khoàⁿ

小後曾 (Sió-āu-chan) ()位置 (ūi-tì) ()角齒 (kak-khí) (kap)大後曾 (toā-āu-chan)之間 (chi-kan)喙齒 (chhùi-khí)。佇人類 (jîn-lūi)每一个 (múi-chi̍t-ê)quadrant (ū)2 (ki)小後曾,規粹 (kui-chhùi)總共 (chóng-kiōng)有8 (ki) (In)上無 (siāng-bô)有2 (ê)共論 (kā-lūn)。小後曾佇部物 (pō͘-mi̍h) (mastication) 功能 (kong-lêng)予人 (hō͘-lâng)認為 (jīm-ûi)過渡 (koè-tō͘) (ê)跤數 (kha-siàu)。佇部物的時陣 (sî-chūn)食物 (chia̍h-mi̍h) (tùi)角齒沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)移徙 (î-soá) (kah)小後曾, soa̍h絡來 (lo̍h-lâi) (koh)soa̍h (khì)大後曾研末 (géng-boa̍h)。小後曾兼具 (kiam-khū)頭前齒 (thâu-chêng-khí)角齒佮後壁起 (āu-piah-khí)大後 (tōa-āu)chan的功能。

人類的小後曾有頂𦜆 (téng-ham)第一 (tē-it)永久 (éng-kiú)小後曾頂𦜆第二 (tē-jī)永久小後曾下𦜆 (ē-ham)第一永久小後曾,佮下𦜆第二永久小後曾