Tì-hūi-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

智慧齒 (Tì-hūi-khí) (漢字 (Hàn-jī): 智慧齒,英語 (Eng-gí): wisdom teeth) 或是 (he̍k-sī)智齒 (tì-khí)就是 (tio̍h-sī) ()3大臼齒 (tōa-kiū-khí) (第三大臼齒,third molar),排列 (pâi-lia̍t) ()齒列 (khí-lia̍t) (齒列,dentition) (múi)1 (ê)quadrant (ê) (siāng)後壁 (āu-piah)攏總 (lóng-chóng) (ū)4 (khí)。智慧齒天曾 (thiⁿ-chan)大概 (tāi-khài)佇18 (kap)20 (hòe)之間 (chi-kan)毋過 (m̄-koh) (lâng) (ē)較慢 (khah-bān)出起 (chhut-khí)。智慧齒定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)無法度 (bô-hoat-tō͘)天曾完全 (oân-choân) (khā)佇第2大臼齒的後壁下跤 (ē-kha)按呢 (án-ne)叫做 (kiò-chò)縛齒 (pa̍k-khí) (縛齒,阻生牙,impacted teeth).智慧齒縛齒 () (pō͘)物件 (mi̍h-kiāⁿ)功能 (kong-lêng) (gâu)堆積 (tui-chek)齒菌斑 (khí-khún-pan)引起 (ín-khí)第2大臼齒的後壁下跤齒根 (khí-kin)蛀齒 (chiù-khí)或是牙周炎 (gê-chiu-iām)若是 (nā-sī)按呢著愛 (tio̍h-ài) (khiā)預防 (ī-hông)立場 (li̍p-tiûⁿ)事先 (sū-sian) ()挽除 (bán-tû)。挽除縛齒的上好 (siāng-hó)時機 (sî-ki) ()佇20歲左右 (chó-iū)空喙 (khang-chhùi)較好 (khah-hó)收束 (siu-sok)副作用 (hù-chok-iōng) ()較少 (khah-chió)。毋過位置 (ūi-tì) (siūⁿ)深部 (chhim-pō͘)的縛齒 (chin) (pháiⁿ)挽除又閣 (iū-koh) ()引起蛀齒或是牙周病 (gê-chiu-pēⁿ)牙醫師 (gê-i-su)考慮 (khó-lū)選得 (soán-tek)無欲 (bô-beh)挽除; 定奇 (tēng-kî)觀察 (koan-chhat)若有 (nā-ū)發生 (hoat-seng)其他 (kî-thaⁿ)病變 (pēⁿ-piàn) (病變),才過 (chiah-koh)挽除。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Wisdom teeth