這是質偏袂bái的文章。點遮做進一步的了解。

Chiù-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

蛀齒
Dental Caries Cavity 2.JPG
蛀齒甲器變造成水氣的損傷
類別佮外部資源
Caries /ˈkɛərz/
唐義詞 Dental cavities, dental caries, cavities, caries
醫學專科 牙醫學

蛀齒 (Chiù-khí) ()喙齒 (chhùi-khí) (pēⁿ) (ê)1 (khoán)過程 (koè-têng) (kap)結果 (kiat-kó)因為 (In-ūi)牙齒 (gê-khí)結構 (kiat-kò͘) (siū)傷害 (siong-hāi),喙齒 (seⁿ)蛀空 (chiù-khang)。蛀齒是不止仔 (put-chí-á)普遍 (phó͘-phiàn)的病,干焦 (kan-na)感冒 (kám-mō͘) (koh) (khah)普遍。一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng)囡仔 (gín-á)年歲 (nî-hoè) (khah) (chió)成連人 (sêng-liân-lâng)發生 (hoat-seng)蛀齒的比例 (pí-lē) (koân)總是 (chóng--sī)任何 (jīm-hô) (lâng) (to̍h) (ū)可能 (khó-lêng)發生。蛀齒是少年人 (siàu-liân-lâng) (lak)喙齒上蓋 (siāng-kài)主要 (chú-iàu)原因 (goân-in)

原因[edit]

蛀齒的發病 (hoat-pēⁿ)因端 (in-toaⁿ)佮發病過程易無 (ia̍h-bô) (chin)清楚 (chheng-chhó)毋過 (m̄-koh)大部分 (tāi-pō͘-hūn) (lóng)認為 (jīn-ûi) (kah)細菌 (sè-khún) (sng)以及 (í-ki̍p) (thoat)kài (hoà) (decalcification) 有底代 (tī-tāi)平常時 (Pêng-siông-sî) (lán)人的口腔 (kháu-khiuⁿ)透底 (thàu-té)落有 (lo̍h-ū)細菌佇咧 (tī--leh)。咱 (teh) (chia̍h) (mi̍h)時陣 (sî-chūn) (hia)的細菌 (tio̍h) (ē) ()carbohydrate特別 (te̍k-pia̍t)蔗糖 (chià-thn̂g)消化 (siau-hoà)產生 (sán-seng)酸。 ()酸的環境 (khoân-kéng)之下 (chi-hā)pH (ti̍t)降低 (kàng-kē),喙齒發生 (kài)離子 (lî-chú) (calcium ion) (kap)磷酸根 (lîn-sng-kin)離子 (phosphate ion) (ùi)牙釉質 (gê-iū-chit)解離 (kái-lî)出來 (chhut--lâi)的脫kài化現象 (hiān-siōng)隨後 (sûi-āu)pH直升懸 (seng-koân) (ah)kài離子佮磷酸根離子會閣再 (koh-chài)沉積 (tîm-chek)轉去 (tńg--khì)形成 (hêng-sêng)閣kài化 (recalcificatioh), (ia̍h)就是 (tio̍h-sī)拄起先 (tú-khí-seng)的蛀齒是會當 (ē-tàng)回復的 (hoê-ho̍k--ê),毋過 ()脫kài化卡贏面 (iâⁿ-bīn),蛀齒chôaⁿ來發生。細菌,酸,垃圾物仔 (lah-sap-mi̍h-á) (kah)喙瀾 (chhùi-nōa)透濫 (thàu-lām)做伙 (chò-hoé)成做 (chiâⁿ-chò)1款粘粘 (liâm-liâm)又閣 (iū-koh)黃黃 (n̂g-n̂g)成賢 (chiâⁿ-gâu) (liâm)喙齒的物質 (bu̍t-chit)予人 (hō͘-lâng)號做 (hō-chò)齒菌斑 (khí-khún-pan) (dental plaque)。齒菌斑搬演 (poaⁿ-ián)蛀齒佮齒周病 (khí-chiu-pēⁿ)關鍵 (koan-kiān)跤數 (kha-siàu)

其他 (Kî-thaⁿ)因素 (in-sò͘)[edit]

 • 喙齒

喙齒構造 (kò͘-chō),特別是喙齒的表面 (piáu-bīn) (chham)蛀齒 (chiâⁿ)關係 (koan-hē)。蛀齒的發生率 (hoat-seng-lu̍t)佮喙齒表面的 (hu̍t) (氟), (sin) (鋅), (iân) (鉛) (hâm) (thih) (鐵) 離子的 (liōng)形成反比 (hoán-pí)的關係。喙齒的形態 (hêng-thāi)嘛是 (mā-sī)因素之一 (chi-it)小窟仔 (sió-khut-á)裂縫 (li̍h-phāng) ( (pit)and fissure) 誠容易 (iông-ī)堆積 (tui-chek)牙菌斑 (gê-khún-pan)引起 (ín-khí)蛀齒。喙齒的位佇 (ūi-tī)嘛有 (mā-ū)影響 (éng-hióng)比如 (pí-jû)錯位 (chhò-ūi) (malposition) 的喙齒, () ()清氣 (chheng-khì),就較賢 (khah-gâu)蛀齒。

 • 喙瀾

喙瀾濟少 (chē-chió) (tùi)蛀齒有重大 (tiōng-tōa)的影響,喙瀾若 (chē) (tio̍h) (boē)蛀齒; 喙瀾若少著卡 (gâu)蛀齒。

 • 食物 (Chia̍h-mi̍h)

(nńg)卡黏的食物會促進 (chhiok-chìn)牙菌斑形成,靜家 (chēng-ka)蛀齒的發生。精製 (Cheng-chè)的食物 ()粗絲 (chho͘-si)的食物較賢引起蛀齒。佇醣類 (thn̂g-lūi)來短 (lāi-té),蔗糖是 (siāng)容易引起蛀齒的carbohydrate。 (Tiⁿ)的食物的食用 (chia̍h-iōng)次數 (chhù-sò͘)特別重要 (tiōng-iàu),食愈濟 (jú-chē) (kái)愈賢 (jú-gâu)蛀齒。另外 (Lēng-gōa),食物所含 (só͘-hâm)佛離子 (hu̍t-lî-chú)對蛀齒的發生雖然 (sui-jiân)誠重要,毋過飲用水 (ím-iōng-chúi)內底 (lāi-té)的佛離子含量 (hâm-liōng)更加 (keng-ka)重要。

政頭 (Chèng-thâu)佮cheng (siōng)[edit]

症狀 (Chèng-chōng) (syndrome)[edit]

蛀齒 ()定著 (tiāⁿ-tio̍h) (thiàⁿ)普略 (phó͘-lio̍k)來講著等到 (tán-kàu)牙釉質 (hō͘)鋪害 (phò͘-hāi) (kàu)相當 (siong-tong)程度 (thêng-tō͘)才會 (chiah-ē)疼。蛀齒 ()無的確 (bô-tek-khak)會有 (ē-ū) (tōa)祝工 (chiù-khang)喙齒的表面予人看見 (khòaⁿ-kìⁿ)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)是表面干淡 (kan-tāⁿ)賽佮空仔 (sè-kah--khang-á)空喙 (khang-chhùi),內底以硬 (í-kēng) (chiù)空空空 (khang-khang-khang)

精上 (Cheng-siōng) (sign)[edit]

tóng-àn:Chiu-khi X-ray.jpg
Fig: 蛀齒的電光片

牙醫師 (Gê-i-su)主要是透過 (thàu-kòe)直接 (ti̍t-chiap)觀察 (koan-chhat)探針 (thàm-chiam)探測 (thàm-chhek) (probing),佮電光 (tiān-kong)攝影 (liap-iáⁿ) (radiograph) 來檢查 (kiám-cha)蛀齒。牙醫師代先 (tāi-seng)直接觀察敢有 (kám-ū)蛀齒? 蛀齒的臨床 (lîm-chhn̂g)cheng象上代先是 "白點 (pe̍h-tiám)"。佇白點時期 (sî-kî)抑無 (iah-bô)喙齒構造的明顯 (bêng-hián)喪失 (sòng-sit),蛀空的進行 (chìn-hêng)是會當回復的 (hôe-ho̍k--ê)到了 (Kàu--liáu)落尾 (lo̍h--bóe)金屬 (kim-sio̍k)離子 (lî-chí),喙瀾的卵白質 (nn̄g-pe̍h-chit)或是 (he̍k-sī)分傣 (hun-tái)沉積的 (),白點就變成 (piàn-sêng)黃色 (n̂g-sek)咖啡色 (ka-pi-sek),或是烏色 (o͘-sek)煞來 (soah--lâi)蛀穿 (chiù-chhng)開始 (khai-sí)出現 (chhut-hiān) (chhiáⁿ)袂當 (bē-tàng)回復 (hôe-ho̍k)。牙醫師煞落來 (soah--lo̍h-lâi) (iōng)探針探測蛀空。使用 (Sú-iōng)電光攝影會當邦層 (pang-chàn)蛀齒的診斷 (chín-toān),毋過電光片 (tiān-kong-phìⁿ) (só͘)看著 (khòaⁿ--tio̍h)的蛀空比實際 (si̍t-chè) (siōng)的蛀空較 ()

tóng-àn:Chiu-khi si-i-tou.gif
Fig: 蛀齒的是意圖會當佮蛀齒的電光片對照

臨床上,對3 (ê)角度 (kak-tō͘)共蛀齒分做 (hun-chòe)6 (lūi):

 • 蛀齒的位佇:
  • 小窟仔佮裂縫蛀齒: 蛀齒佇喙齒鮫合 (ka-ha̍h) (bīn)小鶻仔 (sió-ku̍t-á)佮裂縫。
  • 平花 (Pêng-hôa)面蛀齒: 蛀齒佇喙齒的平華 (pêng-hôa)表面。
 • 發病的速度 (sok-tō͘):
  • 急性 (Kip-sèng)蛀齒: 發作 (hoat-chok) (liáu)足緊 (chiok-kín)常在 (siâng-chāi)出現佇20 (hòe)進前 (chìn-chêng),比如講rampant caries
  • 慢性 (Bān-sèng)蛀齒: 發生的速度誠 (bān),比如講arrested caries,有當時仔 (tang-sî-á)自然 (chū-jiân)消失 (siau-sit)
 • 原發 (Goân-hoat) (a̍h)再發 (chài-hoat):
  • 原發性 (Goân-hoat-sèng)蛀齒: 蛀齒發生佇原短 (goân-té)無蛀齒的牙釉質 (he̍k)牙本質 (gê-pún-chit)
  • 再法性 (Chài-hoat-sèng)蛀齒: 蛀齒發生佇填補物 (thiām-pó͘-bu̍t)之下或邊鉛 (pian-iân)

治療 (Tī-liâu)[edit]

破氦去 (Phò-hāi--khì)的喙齒結構無法度 (bô-hoat-tō͘)完全 (oân-choân)生卒來 (seⁿ--chut-lâi)雖罔 (sui-bóng)吹腔 (chhùi-khiuⁿ)衛生 (oē-seng)維持 (î-chhî)適當 (sek-tòng)標準 (piau-chún)非常 (hui-siông)細的初期 (chho͘-kî)蛀空會各界華轉來 (koh-kài-hòa--tńg-lâi)[1] 對非常細的蛀空,局部 (kio̍k-pō͘)核化物 (hu̍t-hoà-bu̍t)會使 (ē-sái)促進閣kài化。對較大 (khah-toā)的蛀空會使透過 (thàu-koè)治療來終止 (chiong-chí)蛀崎 (chiù-khi)真展 (chin-tián)。治療的目標 (bo̍k-phiau)保留 (pó-liû)喙齒的起質 (khí-chit)避免 (phiah-bián)真一部 (chin-chi̍t-pō͘)破害 (phò-hāi)

一般來講 (lâi-kóng)早期 (chá-kî)的治療是較袂疼的 (thiàⁿ--ê),嘛較袂開錢 (khai-chîⁿ)。局部麻醉 (bâ-chùi) (anesthetic),nitrous oxide ("laughing gas"),或其他的藥物 (io̍h-bu̍t)可能會使幫贊 (pang-chān)減輕 (kiám-kheng)治療的疼痛 (thiàⁿ-thàng) (chiau)cho。[2] 高速 (Ko-sok)手機 (chhiú-ki)磨針 (boâ-chiam) ()提來 (the̍h-lâi)磨除 (boâ-tû)大部分 (toā-pō͘-hūn)祝川 (chiù-chhng)湯匙 (Thng-sî)o̍͘ (á) (spoon excavator) 被宅來 (the̍h-lâi)細膩 (sè-jī)移除 (î-tû)蛀齒,尤其 (iû-kî)是蛀齒 (chiok) ()齒髓 (khí-chhoé)情形 (chêng-hêng)[3] 蛀穿移除清氣了後 (liáu-āu)喪失 (song-sit)的喙齒齒織 (khí-chit)需要 (su-iàu)收復體 (siu-ho̍k-thé)飛復 (hui-ho̍k)喙齒的功能 (kong-lêng)美觀 (bí-koan)

修復 (Siu-ho̍k) (ēng)材料 (châi-liāu)a-má-káng複合 (ho̍k-ha̍p)樹指 (chhiū-chí)幼瓷仔 (iù-hûi-á),佮金仔 (kim-á)[4] 複合樹指佮幼瓷仔因為好看 (hó-khoàⁿ),被使用佇需要考慮 (khó-lū)美觀的所在 (só͘-chāi)。毋過複合樹指較軟,幼魚仔 (iù-hî-á) (chhè),佇需要較大的 (pō͘) (la̍t)後壁起 (āu-piah-khí)有的 (ū-ê)牙醫師會考慮建議 (kiàn-gī)使用a-má-káng或黃金 (n̂g-kim)[5] 若是 (Nā-sī)蛀空相界大 (siuⁿ-koè-toā),喙齒袂當干焦 (kan-taⁿ)恬補 (thiâm-pó͘)方式 (hong-sek)來修復。這个 (chit-ê)時陣,就需要齒籠 (khí-lông)。齒籠是1个套仔 (thò-á),共喙齒包起來 (pau--khí-lâi)。齒籠定定使用黃金,幼瓷仔,或幼瓷 (iù-hûi)陽到 (iông-kàu)金屬 (porcelain fused to metal) (chia)的材料製造 (chè-chō)

一寡 (chi̍t-kóa)情形 ()根管 (kin-kńg)治療是需要的。[6] 根管治療閣叫做 (kiò-chò)起來 (khí-lāi)治療。喙齒若因為蛀齒或外傷 (goā-siong)致使 (tì-sú)齒髓感染 (kám-jiám)發炎 (hoat-iām),就需要根管治療。佇起來治療,神經 (sîn-keng)血管 (hoeh-kńg)遮的 (chia-ê)齒髓佮蛀齒攏予人移除清氣。根管被用endodontic file來清潔 (chheng-kiat)數形 (sok-hêng)路尾 (lō͘-boé)閣用 (chhiūⁿ)上奶 (chhiūⁿ-ni)gutta-percha來thūn。[7] 治療 (soah),喙齒 (ài)用齒籠共嵌起來 (khàm--khí-lâi)

蛀齒若肥常 (hûi-siông)嚴重 (giâm-tiōng),就愛共喙齒挽調 (bán-tiāu)。無對共起 (tùi-kā-khí) (opposing tooth),或留落來 (lâu--lo̍h-lâi)會引起真一部的問題 (būn-tê),或智慧齒 (tì-hūi-khí)攏是 (lóng-sī)挽喙齒 (bán-chhùi-khí)適應症 (sek-èng-chèng)[8] 病人 (Pēⁿ-lâng)若是無法度或毋願 (m̄-goān) ()修復的費用 (hùi-iōng),或修復有困難 (khùn-lân),挽喙齒可能嘛是建議的選得 (soán-tek)

現代 (Hiān-tāi)常在使用的恬補材料有:

較大 (Khah-tōa)的蛀空若使用直接恬補的方式較無 (khah-bô)妥當 (thò-tòng)必須 (pit-su)經過 (keng-kòe)咬模 (kā-bô͘) (impression taking),串謀 (koàn-bô͘) (pouring cast),滴蠟 (tih-la̍h) (waxup),翻砂 (hoan-soa) (investing),佮鑄造 (chù-chō) (casting) 等等 (téng-téng)過程 (kòe-têng)最後 (chòe-aū)做成 (chò-sêng)堪體 (kham-thé) (inlay),冠蓋體 (koan-kài-thé) (onlay),或是齒籠 (crown),藉各 (chiah-koh)黏合劑 (liâm-ha̍p-che) (dental cement) 黏佇喙齒按呢 (án-ne) (chiah)會當恢復 (hoe-ho̍k)喙齒外型 (gōa-hêng)佮功能。嵌體 (Kham-thé),冠蓋體,佮齒籠所使用的材料有 :

預防 (Ī-hông)[edit]

食物控制 (khòng-chè)[edit]

有效 (ū-hāu)的預防法都 (hoat-to͘)之一是盡量 (chīn-liōng) (mài)食精製的醣類食物。 若欲 (Nā-beh) (tit)歡喜 (hoaⁿ-hí),閣 ()喙齒疼 (chhùi-khí-thiàⁿ)除了 (tû-liáu)養成 (ióng-sêng)良好 (liông-hó)的口腔清潔慣勢 (koàn-sì)以外 (í-gōa)閣愛 (koh-ài)配合 (phòe-ha̍p)食實 (chia̍h-si̍t)管理 (koán-lí),選得適當个食物,佮控制賢蛀齒的食物的攝取量 (liap-chhú-liōng)

一般 (It-poan)來講,連勝 (liâm-sèng)權,和 (thn̂g)濟,精製的 (piáⁿ)koaⁿ點心 (tiám-sim)上賢 (siāng-gâu)蛀齒的食物。因此 (In-chhú)咧食點心的時陣,就愛 (tio̍h-ài)斟酌 (chim-chiok)選得。

控制食植 (chia̍h-si̍t)做法 (chò-hoat)[edit]

 • 養成 (tha̍k)食品 (si̍t-phín)標籤 (piau-chhiam)的慣勢代先,毋通 (m̄-thang)購買 (kò͘-bé)和糖 (siuⁿ)濟的食品。
 • 共賢蛀齒的植物 (si̍t-bu̍t)盡量限制 (hān-chè)佇3 (tǹg)飯前 (pn̄g-chêng)飯後 (pn̄g-āu)1點鐘 (tiám-cheng) (lāi)來食,而且 (jî-chhiáⁿ)飯後愛洗粹 (sé-chhùi)敏喙齒 (bín-chhùi-khí),洗了袂使 (bē-sái)閣食物件 (mi̍h-kiāⁿ)
 • 斟酌選的 (soán-tek)3 (tǹg)之間 (chi-kan)的點心。
  • 卡莫食濟 (thn̂g)賢黏喙齒的食物,選得其他色合 (sek-ha̍p)代用品 (tāi-iōng-phín)
  • 選的使用青菜 (chheⁿ-chhài)果子 (kóe-chí) (chò)3當之間的點心。
  • 爸母 (Pē-bú)或藉 (he̍k-chiah)序大 (sī-tōa)莫用糖果 (thn̂g-kó)掌尼 (chiáng-lē) (phiàn)gin仔。
  • 厝內 (Chhù-lāi)的人的立場 (li̍p-tiûⁿ)著愛 (tio̍h-ài)像款 (siāng-khoán),才bē共gin仔的觀念 (koan-liām)創亂去 (chhòng--loān-khì)

食物的選得[edit]

口腔衛生 (ōe-seng)[edit]

良好的口腔衛星 (ōe-seng)是預防蛀齒的 ()2个法都,特別是平花面的蛀齒。 1 (kang)上少 (siāng-chió)1改使用齒抿仔 (khí-bín-á)洗粹齒線 (khí-sòaⁿ) (chheng)喙齒縫 (chhùi-khí-phāng)是誠重要的稱傑 (chheng-kia̍t)工課 (khang-khòe)。使用含有 (hâm-ū)chlorhexidine漉喙水 (lo̍k-chhùi-chúi)雖然的當 (ê-tàng)抑制 (ek-chè)牙菌斑形成,毋過牙醫師贊成 (chàn-sêng)長期 (tn̂g-kî)使用。

改變 (Kái-piàn)喙齒表面或喙齒構造[edit]

(Hu̍t)離子長時間 (tn̂g-sî-kan)定定佮齒釉質 (khí-iū-chit)接觸 (chiap-chhiok)會當使植 (sú-ti̍t)早期的蛀齒閣再界華 (kài-hòa),另外權濃度 (lông-tō͘)的核嘛會當抑制牙菌斑產生酸。所以 (Só͘-í)佛化物 (hu̍t-hòa-bu̍t)會當減少 (kiám-chió)喙齒介質 (kài-chit)流失 (liû-sit)幫助 (pang-chō͘)早期蛀齒的回復,使直 (sú-ti̍t)喙齒對蛀齒閣較 (koh-khah)底抗力 (té-khòng-la̍t)牙醫師siâng (chài)建議利用 (lī-iōng)佛化物法度 (hoat-tō͘)有:

其他的步數 (pō͘-sò͘)[edit]

 • (lim) (chúi)摻入 (chham-ji̍p) (飲水加氟)
 • 食核的藥仔 (io̍h-á) (口服氟錠)
 • (Hâm)齒膏 (khí-ko)漉喙水
 • 局部 (chhat) (局部塗氟)

改變喙齒表面或喙齒構造的 (lēng)1个 ()法度是:

使用流動性 (liû-tōng-sèng)誠好 (chiâⁿ-hó)的 [chhiū-chí ]] 共喙齒交合 (ka-ha̍p)面上賢蛀空的小窟仔佮裂縫封閉起來 (hong-pì--khí-lâi)是預防小窟仔佮裂縫蛀齒上好 (siāng-hó)的法度。

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

 1. Dental CavitiesMedlinePlus Medical Encyclopedia, page accessed August 14, 2006.
 2. Oral Health Topics: Anesthesia Frequently Asked Questions, hosted on the American Dental Association website. Page accessed August 16, 2006.
 3. Summit, James B., J。 William Robbins, and Richard S。 Schwartz。 "Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach." 2nd edition。 Carol Stream, Illinois, Quintessence Publishing Co, Inc, 2001, p。 128。 ISBN 0-86715-382-2.
 4. "Aspects of Treatment of Cavities and of Caries Disease" from the Disease Control Priorities Project。 Page accessed August 15, 2006.
 5. Oral Health Topics: Dental Filling Options, hosted on the American Dental Association website. Page accessed August 16, 2006.
 6. What isaRoot Canal?, hosted by the Academy of General Dentistry. Page accessed on August 16, 2006.
 7. FAQs About Root Canal Treatment, hosted on the American Association of Endodontists website. Page accessed August 16, 2006.
 8. Wisdom Teeth, packet in pdf format hosted by the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Page accessed on August 16, 2006.

延伸 (Iân-sin)閱讀 (oa̍t-tho̍k)[edit]

 • Nanci, A。 (2013). Ten Cate's Oral Histology. Elsevier. ISBN 978-0323078467. 
 • B。 A。 Burt et S。 (Pai), Sugar consumption and caries risk : a systematic review, 2001
 • M Woodward & A。 R。 Walker, Sugar consumption and dental caries : evidence from 90 countries, 1994

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

分類
[[d:腳本錯誤:函數 "pageId" 不存在。 |D]]
外部資源
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Chiù-khí

The offline app allows you to download all of Wikipedia's medical articles in an app to access them when you have no Internet.
Wikipedia's health care articles can be viewed offline with the Medical Wikipedia app.