Iù-hûi-á

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nymphenburg porcelain (about 1760-1765)

幼瓷仔 (Iù-hûi-á) (漢字: 幼瓷仔; 英語: porcelain) () ()瓷窯 (hûi-iô)來短 (lāi-té) (kō͘)懸溫 (koân-un) (sio)͘出來 (chhut-lâi) (ê)陶瓷 (tô-chû)提來 (The̍h-lâi)相幼瓷仔的材料 (châi-liāu)成份 (sêng-hūn)主要 (chú-iàu)feldsparsilica (kap)kaolin以及 (í-ki̍p) (khòaⁿ)需要 (su-iàu) (chiah)加入 (ka-ji̍p)potashsoda抑氏 (ia̍h-sī)石灰 (chio̍h-hoe)。幼瓷仔的特性 (te̍k-sèng)玻璃 (po-lê) (hoà)通光 (thang-kng)鄭定 (tēng-tēng)切切 (chhè-chhè) ()過水 (kòe-chúi),未過電 (kòe-tiān) (nāi)化學 (hòa-ha̍k)侵食 (chhim-si̍t) (nāi) (jia̍t)衝擊 (chhiong-kek) (I)白色 (pe̍h-sek) ͘的, () (ū)可能 (khó-lêng)其他 (kî-thaⁿ)人工 (jîn-kang)涑水 (sek-chúi)

幼瓷仔hŏng提來製造 (chè-chō)奏跤 (chàu-kha)飯桌仔 (pn̄g-toh-á)碗盤 (óaⁿ-pôaⁿ)便所 (piān-só͘) (ia̍h)浴間 (e̍k-keng)衛生 (ōe-seng)設備 (siat-pī)佩龔品 (phòe-kéng-phín)藝術品 (gē-su̍t-phín),佮太魯 (thài-luh)因為 (In-ūi)伊未過電,嘛hŏng提來 (chò)絕緣 (choa̍t-iân)肥仔怎 (hûi-á-chím)瓷仔碗 (hûi-á-óaⁿ)齒科 (Khí-kho) ()提來做齒籠 (khí-lông)傷面 (siuⁿ-bīn)