Gê-i-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Khí-kho)
Jump to navigation Jump to search
牙醫學
GI at Guantanamo visits the dentist.JPG
牙醫師咧牙醫助理的幫助 (helping behavior) 下當咧治療病人 (使用牙鑽仔口鏡 (mouth mirror/dental instrument),佮抽吸機 (air suction machine/dental engine))。
職業
職業類型
專業
活動領域
健康保健解破學生理學病理學醫學藥理學醫學美容外科學
描述
職業技能
  • 厝和美外科手術技巧
  • 人類健康智識,醫病,生理學,佮解破學
  • 人際交流技巧
  • 分析技巧
  • 批判性思考
  • 唐感心 / 專業性
教育要求
牙醫學位
就業領域
  • 私人牙醫診所 (Private practices)
  • 初級保健診所 (Primary care clinics)
  • 病院
相關工作
ICD-9-CM 23-24
MeSH D003813
[[[d:Pang-bô͘:Wikidata|edit on Wikidata]]]

牙醫學 (Gê-i-ha̍k) (漢字 (Hàn-jī):牙醫學,英語 (Eng-gí): Dentistry; khí-khogê-kho) ()牙科 (gê-kho)科學 (kho-ha̍k) (ê)應用 (èng-iōng)齒科 (Khí-kho)醫生 (i-seng)是牙醫學的專業 (choan-gia̍p)人員 (jîn-oân) ()大部分 (toā-pō͘-hūn)國家 (kok-ka), beh成做 (chiâⁿ-chò)齒科醫生,需要 (su-iàu)幾若年 (kúi-nā-nî)大學 (tāi-ha̍k)教育 (kàu-io̍k) (4 () (kàu)8年) (kah)實在 (si̍t-chāi)臨床 (lîm-chhn̂g)訓練 (hùn-liān)

喙齒 (Chhùi-khí)健康 (kiān-khong) ()牙醫學關心 (koan-sim)議題 (gī-tê)之一 (chi-it)卻是 (khiok-sī)m̄是唯一 (î-it) (ê)題目 (tê-bo̍k)

臨床牙醫學[edit]

基礎 (Ki-chhó͘)牙醫學[edit]

台灣 (Tâi-oân)牙醫 (gê-i)學系 (ha̍k-hē)[edit]

(Beh) (tha̍k)台灣的牙醫學系 (ài)高中 (ko-tiong)畢業 (pit-gia̍p)經過 (keng-kòe)大學聯考 (liân-khó)分法 (hun-hoat)或是 (he̍k-sī)參加 (chham-ka)推薦 (thui-chiàn)甄試 (chin-chhì)修業 (Siu-gia̍p)6 (tang)最後 (chòe-āu)1冬愛 (khí)病院 (pēⁿ-īⁿ)實習 (si̍t-si̍p)。畢業了後 (liáu-āu)愛經過國家考試 (khó-chhì)及格 (ki̍p-keh) (chiah)會當 (ē-tàng) (chò)牙醫師 (gê-i-su)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]