I-su

From Lohankhapedia
(Redirected from I-seng)
Jump to navigation Jump to search
醫師
The Doctor Luke Fildes crop.jpg
畫家Luke Fildes所話的圖 "醫師" (Doctor)[1]
職業
名稱 Physician, medical practitioner, medical doctor or simply doctor
職業類型
專業人事
活動領域
醫學health care
描述
職業技能 倫理學藝術醫學的科學,analytical skills,佮critical thinking
教育要求
MBBSMDMDCMDO或者DPM
就業領域
診所病院
相關工作
General practitioner
Family physician
Surgeon
醫學專科醫師

醫師 (I-su) (i-seng, sensei; 英語 (eng-gí): physician, medical practitioner, medical doctor, simply doctor; 漢語 (hàn-gí): 醫師; 日本語 (li̍t-pún-gí): 医師,先生) 進前 (chìn-chêng)kiò (chò)sen-sei或者 (he̍k-chiá)醫生 (i-siⁿ) () ()咧做 (teh-chò)醫學 (i-ha̍k)業務 (gia̍p-bū) (ê)專業 (choan-gia̍p)人士 (lîn-sū) (In) (ùi)研習 (gián-si̍p)診斷 (chín-toàn)預後 (ū-āu)治療 (tī-liâu)各種 (kok-chióng)病症 (pēⁿ-chèng)創傷 (chhòng-siong)身心 (sin-sim)受損 (siū-sún); 致死 (tì-sú)會使 (ē-sái)促進 (chhiok-chìn)維持 (ûi-chhî) (kah)恢復 (hoe-ho̍k)健康 (kiān-khong)。醫師可能 (khó-lêng)的佮 (ê-kah)伊的 (i-ê)執業 (chip-gia̍p)重點 (tiōng-tiám)囥咧 (khǹg-teh)特定 (te̍k-tēng)病政 (pēⁿ-chèng)類別 (lūi-pia̍t)病患 (pīⁿ-hoān)類型 (lūi-hêng),佮治療方法 (hong-hoat)等權 (téng-koân) ()專科 (choan-kho)醫師,抑是 (ia̍h-sī)可能負責 (hū-chek)為就 (ûi-tio̍h)個人 (kò-lîn)家庭 (ka-têng)社區 (siā-khu)提供 (thê-kiong)連紲性 (liân-sòa-sèng) (kap)全面性 (choân-bīn-sèng)醫療 (i-liâu)保健 (pó-kiān)服務 (ho̍k-bū),就是一般科 (it-poaⁿ-kho)醫師.[2] 醫生 (I-seng)這个 (chit-ê) ()內底 (lāi-té) (seng)是佮日語 (li̍t-gí)內底e sen-sei仝款 (kāng-khoán) (lóng)尊敬 (chun-kèng)稱呼 (chheng-ho͘)

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. 怹1949, Fildes' paintingThe Doctor was used by theAmerican Medical Associationin a campaign against a proposal for nationalized medical care不forth by President Harry S. Truman. The image was used in posters and brochures along with the slogan, "Keep Politics O͘t of this Picture" implying that involvement of the government in medical care would negatively affect the quality of care. 65,000 Posters ofThe Doctor were displayed, which helped to raise public skepticism for the nationalized healthcare campaign.
  2. World Health Organization: Classifying health workers Pang-bô͘:Wayback. Source: Adapted from International Labour Organization, International Standard Classification of Occupations: ISCO-08 (www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm).

延伸 (Iân-sin)閱讀 (oa̍t-tho̍k)[edit]

  • Bell, Whitfield J。 "Medical practice in colonial America." Bulletin of the History of Medicine 31.5 (1957): 442-453 online
  • Hamilton, Bernice。 “The Medical Professions in the Eighteenth Century.” Economic History Review 4#2 1951, pp。 141–169。onlinein Britain
  • Holloway, Sydney WF。 "Medical education in England, 1830–1858: A sociological analysis." History 49.167 (1964): 299-324。online
  • Keevil, John Joyce。Medicine and the Navy, 1200-1900 (4 vol E。 & S。 Livingstone, 1957) on Royal Navy
  • Porter, Roy。Disease, medicine and society in England, 1550-1860 (Cambridge University Press, 1995)。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

WikiquoteI-su的引用句。