I-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from I-liâu)
Jump to navigation Jump to search

醫學 (I-ha̍k) (漢字 (Hàn-jī): 醫學) ()衛星 (oē-seng)科學 (kho-ha̍k) (ê)1 (mn̂g)學問 (ha̍k-būn) ()是學問的臨床 (lîm-chhn̂g)應用 (èng-iōng)。醫學關係 (koan-hē) (tio̍h) (lâng)健康 (kiān-khong) (kap)人的 (pēⁿ)因為 (In-ūi)醫學佮現代 (hiān-tāi)西洋 (se-iûⁿ)科學 (ū)密切 (bi̍t-chhiat)的關係,醫學定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (chí)西醫學 (se-i-ha̍k)總是 (Chóng--sī) ()東亞州 (Tang-a-chiu)一寡 (chi̍t-koá)國家 (kok-ka),醫學有時 (ū-sî)包括 (pau-koat)現代漢醫學 (hàn-i-ha̍k)。醫學嘛定定 (iōng) (lâi)醫生 (i-seng) (chò)代誌 (tāi-chì)。醫學嘛是現代社會 (siā-hoē)的1 (ê)制度 (chè-tō͘); (che) (tùi) (chin) (chē)國家管理 (koán-lí)醫療 (i-liâu)下得 (ē-tit)了解 (liáu-kái)

醫學的基礎 (ki-chhó͘)分科 (hun-kho) (sio)對應 (tùi-èng)的臨床專科 (choan-kho)一般 (it-poaⁿ)按照 (àn-chiàu)器官 (khì-koan)抑是 (a̍h-sī)病來 (hun)所以 (Só͘-í)醫療的科學會使 (ē-sái) (kóng)是關係器官系統 (hē-thóng)佮病的齊捌 (chai-bat) (ah)醫學的專業 (choan-gia̍p)會使講是訓練 (hùn-liān)會曉 (ē-hiáu)應用 (hia)的齊捌的社會團體 (thoân-thé)

(Chit) (phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ)主要 (chú-iàu)探討 (thàm-thó)西醫 (se-i)。 (牙醫學 (Gê-i-ha̍k)獨立 (to̍k-li̍p)1篇.)

醫學簡史 (kán-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

各種 (Kok-chióng)醫學專業[edit]

基礎醫學[edit]

診斷 (Chín-toān)影象 (iáⁿ-siòng)專科[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

臨床醫學[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

相關 (Siong-koan)的文章[edit]