Chín-só͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
美國 New York 的一間診所

診所 (Chín-só͘) (診所), ()號做 (hō-chò)醫生館 (i-seng-koán) (醫生館), ()規模 (kui-bô͘) ()病院 (pēⁿ-īⁿ) () (ê)醫療 (i-liâu)機構 (ki-kò͘)通常 (thong-siông)干焦 (kan-na) (ū)門診 (mn̂g-chín)服務 (ho̍k-bū) (kap)藥房 (io̍h-pâng)醫生 (I-seng)自行 (chū-hêng)開業 (khai-gia̍p)小型 (sió-hêng)病院一般 (it-poaⁿ) (tiō)號做診所。