Kám-mō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

感冒 (Kám-mō͘) (感冒), () (thang) (kiò) (chò)hong-siâ (風邪),siong-hong (傷風), () (téng)呼吸 (ho͘-khip)系統 (hē-thóng) (鼻仔 (phīⁿ-á) (kap)嚨喉 (nâ-aû)) (khì) (hō͘)病毒 (pēⁿ-to̍k)穢著 (oè--tio̍h) (ê)1 (chióng)傳染病 (thoân-jiám-pēⁿ)症頭 (Chèng-thaû) (phēng)流行性 (liû-hêng-sèng)感冒 (khah)溫和 (un-hô)包括 (pau-koah) (ē)拍跤唱 (phah-kha-chhiùⁿ)擤鼻 (chhǹg-phīⁿ)殺篇 (sat-phiⁿ) (nasal congestion); 林喉 (nâ-aû)擽擽 (ngiau-ngiau) (scratchy),孫疼 (sng-thiàⁿ) (sore), (ū) (thâm); 咳嗽 (ka-saù)頭疼 (thaû-thiàⁿ) (lâng)單單 (siān-siān)等等 (téng-téng) (Tiāⁿ) (koâⁿ) (beh)3-5 (kang)紲落 (soà--lo̍h) (siōng) () (koh) (saù)欲3禮拜 (lé-pài)。感冒是人上 (chia̍p)發生 (hoat-seng) (pēⁿ), 1 (ê)人1 ()平均 (pêng-kin) (tio̍h)1 (pái) (khah) (ke); 有的所在 (só͘-chāi)閣會超過 (chhiau-koè)3擺。囡仔 (Gín-á) (kò͘)囡仔的 (gín-á--ê)學校 (ha̍k-haū)處呢 (chhù--nih)上蓋 (siōng-kài) ()著感冒。

感冒佮流感 (liû-kám) () (kâng) (Tio̍h)流感會發燒 (hoat-sio) (kah) (chin)厲害 (lī-hāi)畏寒 (ùi-koâⁿ)身體 (sin-thé)筋肉 (kin-bah)痠疼 (sng-thiàⁿ) (muscle aches)。感冒較 ()死人 (sí-lâng)毋過 (m̄-koh) () (choán)肺炎 (hì-iām) ()危險 (gûi-hiám)

感冒的病毒變化 (piàn-hoà) (thài) (kín) (kaù) (taⁿ)疫苗 (e̍k-biâu) (iáu)做無 (lō͘) (lâi)