Pīⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Pēⁿ)
Jump to navigation Jump to search

(Pīⁿ) (Pēⁿ) (á)疾病 (chi̍t-pēⁿ) (疾病 (chi̍t-pīⁿ)) ()動物 (tōng-bu̍t) (lâng) (ê)身體 (sin-thé)抑是 (ia̍h-sī)精神 (cheng-sîn)/神地 (sîn-tè)出現 (chhut-hiān) ()正常 (chèng-siông)

(Chhiáⁿ)參考 (chham-khó)醫學 (I-ha̍k)名詞 (bêng-sû)列單 (lia̍t-toaⁿ) (包括 (pau-koah)以外 (í-gōa)的名詞)。

傳染病 (Thoân-jiám-pīⁿ)[edit]

傳染病 (傳染病 (Thoân-jiám-pēⁿ)疫症 (e̍k-chèng)疫病 (e̍k-pīⁿ),疫病 (e̍k-pēⁿ)時行政 (sî-kiâⁿ-chèng))