Ūi-iām

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

胃炎 (Ūi-iām) () (ūi) (ê)黏膜 (liâm-mo̍͘h)法驗 (hoat-giām)病理 (pēⁿ-lí)變化 (piàn-hòa)一般 (it-poaⁿ) (pun)急性 (kip-sèng)胃炎 (kap)慢性 (bān-sèng)胃炎2 (chióng)

胃炎的病因 (pēⁿ-in)包括 (pau-koah)NSAID (指疼 (chí-thiàⁿ)藥仔 (io̍h-á)),Helicobacter pylori (眉緊 (bâi-kín)), (hun)酒精 (chiú-cheng)自體免疫病 (chū-thé-bián-e̍k-pēⁿ)

A (hêng)慢性胃炎 (khah) (chia̍p)發生 (hoat-seng) ()為短 (ūi-té)部為 (pō͘-ūi) (Che)自體免疫 (chū-thé-bián-e̍k)異常 (īⁿ-siông) (ū)關係 (koan-hē) (惡性 (ok-sèng)貧血 (pîn-hiat)佮狀線鹽 (kah-chōng-soàⁿ-iām))。B (hêng)胃竇 (ūi-tō͘) (khah)有關係,致病 (tì-pēⁿ)因素 (in-sò͘)包括H。 pylori, NSAID,病毒 (pēⁿ-to̍k) (包振 (pâu-chín)CMV)。其中 (Kî-tiong)長期 (tn̂g-kî)使用 (sú-iōng)NSAID是 (siāng)拄著 (tú--tio̍h)原因 (goân-in)

胃炎是 (seⁿ)胃癌 (ūi-gâm)危險 (gûi-hiám)因子 (in-chú) (chi) (it)